AGRO, družstvo Záhoří
Program rozvoje venkova - 2009

V dubnu roku 2009 byla provedeno kolaudační řízení a uvedeno do plného provozu hnojiště o kapacitě 7 014 m3 a jímka o objemu 800 m3 u stáje Třešeň v rámci projektu "Novostavba hnojiště s jímkou" s podporou z Programu rozvoje venkova


Zpevněné kapacitní hnojiště slouží pro skladování chlévské mrvy ze stájí pro dojnice a teletníku. Hnojiště řeší jednak uskladnění chlévské mrvy a výrobu kvalitního hnoje (výstavbou hnojiště bude možné bezpečně skladovat hnůj až do doby vhodné k upotřebení jako hnojiva na zemědělských pozemcích), ale chrání i životní prostředí z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod - cílem projektu je snížení emisí do okolí. Dále byla vybudována nová skladovací jímka, která bude sloužit ke skladování močůvky a kontaminovaných srážkových vod z hnojiště.

Projekt "Novostavba hnojiště s jímkou" byl realizován se spolufinancováním EU evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova /EAFRD/Počátkem roku 2009 byla uvedena do plného provozu dojírna ve stáji Třešeň v rámci projektu "Rekonstrukce dojírny Třešeň" podporované z Programu rozvoje venkova

Projekt vychází z podnikatelského záměru zlepšit pracovní prostředí, zvýšit výkonnost technologie, zlepšit podmínky pro dojnicea snížit zátěž životního prostředí. V rámci projektu byla rekonstruována dojírna 2x12 stání firmou DeLaval včetně stavebních úprav ve výbavě Alpro systém řízení stáda, měření nádojů pomocí optických měřičů MM 15 a identifikace dojnic a měření pohybové aktivity. Realizace projektu je v souladu s normami Evropské unie, odpovídá požadavkům na welfare hospodářských zvířat.
Projekt "Rekonstrukce dojírny Třešeň" byl realizován se spolufinancováním EU evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova /EAFRD/


Operační program RVMZ - 2006


V měsíci dubnu 2006 byla provedena kolaudace a v červnu byla uvedena do plného provozu  rekonstrukce stájí Vojníkov

Projekt vychází z podnikatelského záměru změnit pro mladý skot nevhodný a přežitý způsob vazného ustájení na stáj s volným ustájením, vybavenou stlanými lehacími boxy, s optimální velikostí krmišť, pohybových chodeb a lehacích boxů. Stáje mají kapacitu 301,23 VDJ, jsou řešeny jako stelivové, odkliz se bude provádět vyhrnováním mechanizačním prostředkem s čelní radlicí. Realizace projektu je v souladu s normami Evropské unie, odpovídá požadavkům na welfare hospodářských zvířat.


staj1 staj2 staj3 staj4

Projekt "Stavební úpravy stájí pro mladý skot " Vojníkov byl realizován se spolufinancováním EU
evropským orientačním a záručním fondem (EAGGF)

V měsíci říjnu 2006 byl ukončen projekt "Obnova strojového parku v AGRO, družstvu Záhoří"
Předmětem projektu je dodávka
A.     technologického systému pro aplikaci hnoje a kejdy /2 Ks rozmetadla hnoje na univerzálním podvozku a nástavby na univerzální
podvozek na aplikaci kejdy – kejdovače  s adaptérem na povrchovou řádkovou aplikaci/
B.    krmného samozakládacího vozu
C.   
žacího stroje – mulčovače pro údržbu luk a pastvin
D.   
shrnovače píce 

Předmětem projektu je nahrazení limitujících článků strojních systémů v AGRO, družstvu Záhoří a dosažení lepších výrobních a kvalitativních parametrů, snížení pracnosti, nákladů a snížení event. eliminaci vlivů na životní prostředí a tím ve svém důsledku zlepšení kvality výsledného produktu a zlepšení ekologické situace.            

 annaburger elho storti liner


Projekt "Obnova strojového parku v AGRO, družstvu Záhoří" byl realizován se spolufinancováním EU

evropským orientačním a záručním fondem (EAGGF)Zpět na hlavní stránku